Fiber Cable Internet

 

 

หมายเหตุ  ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมภาษี 7% • กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อนเลือกแพ็กเกจ • ฟรี ค่าเดินสายไม่เกิน 30 เมตร • การดาวน์โหลดเว็บจากต่างประเทศในช่วงเวลา 18:00 - 24:00 น. ที่มีการใช้งานหนาแน่น อาจทำให้ความเร็วในการใช้บริการตามสัญญาลดลง • ความเร็วในการเชื่อมต่อ คือ ความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้จริงโดยเฉพาะเว็บต่างประเทศอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เซิฟเวอร์และเราท์เตอร์ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมและปัจจัยอื่น ๆ • สำหรับลูกค้าประเภทบ้านพักอาศัย (home Use) เท่านั้น • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางที่เห็นสมควร • ความเร็วในการ รับ - ส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และขึ้นอยู่กับระยะทางของโครงข่าย ดังนั้นความเร็วที่ผู้ใช้บริการได้รับอาจจะไม่เท่ากับความเร็วที่ได้แสดงความประสงค์ไว้ตามข้อจำกัดข้างต้น • เงื่อนไขแพ็กเกจขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ • ลูกค้าที่ต้องใช้ IP จริง และใช้งานในเชิงพาณิชย์จะไม่อยู่ในเงื่อนไขของการให้บริการนี้


 

สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่น โทร 086-345 3049 (ฝ่ายการตลาด)

Visitors: 78,658